Commerce

S.L.No. Name of the Students
1 Anupa.S.Menon
2 Aswani – V
3 Aswathi – N.P
4 Athira Nair – C.V
5 Nimisha – E.K
6 Shahanas .P.Ummer
7 Shamiyath Mol – T.M
8 Shereena Jasmine-T.M
9 Vijisha – K

English

S.L.No. Name of the Students
1 Harshitha-K
2 Ishrath – K.M
3 Joseph Steephan
4 Jumana Nasli –T.T
5 Muhammed Asharali – P
6 Priyanka –A.S
7 Radhika – K
8 Radhika – V
9 Sithara – K.S
10 Surya Sundar – C

 

Social Science

S.L.No. Name of the Students
1 Aseena – V
2 Athira Rajappan
3 Fathimath Shaheena
4 Jousia –K.K
5 Kavya –K.P
6 Manjusha –O.V
7 Praji Nair – P.M
8 Prasanna – K.R
9 Sandhya -P.S
10 Soumya.P
11 Soumya Kunjumani